×

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

„#ZostawZdjęcie nóg z hastagiem”

(zwany dalej „konkursem”)

 

 

Preambuła

 • Regulamin konkursu jest jedynym obowiązującym dokumentem regulującym szczegółowe zasady konkursu tak, aby warunki konkursu były precyzyjnie i jasno określone.
 • Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad konkursu w serwisie www.bosp.sk, www.bosp.cz

 

 1. Cel konkursu

 

 • Celem konkursu jest wspieranie i promocja produktów.

 

 • Celem konkursu jest reklama, wsparcie i promocja produktów ogłaszającego konkurs.

 

 

 • Konkurs ogłaszany jest w tekście opublikowanego zgłoszenia, statusu lub wydarzenia (zwanym dalej „zgłoszeniem konkursowym”) na stronie BOSP na Instagramieoraz na stronie głównej https://www.instagram.com/bosp_sk/

 

Organizator konkursu

 • Organizatorem konkursu jest: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o., z siedzibą przy Duklianska 19, 085 01 Bardejov, Republika Słowacka, IČO (REGON): 36458503, DIČ (NIP): 2020027064, (zwana dalej „organizatorem”).

 

Nagrody konkursu

 • Nagrodą jest 1 prototyp obuwia URAL PRO GRIZZLY i akcesoriów (butelka termiczna, skarpety i impregnat).

 

Data i miejsce organizacji konkursu

 • Termin konkursu wyznaczono na okres od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (00:00).
 • Miejscem konkursu jest główna strona bosp na Instagramie.
   

Uczestnicy konkursu

 • Konkurs odbywa się na terenie Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej.
 • W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która przestrzega zasady konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem (zwana dalej „uczestnikiem konkursu”).

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, RODO).

Uczestnik konkursu, podając dane osobowe w zakresie tytuł, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, kontakt telefoniczny i e-mailowy, jako osoba zainteresowana, dobrowolnie udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie wszelkich podanych przez niego danych osobowych. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych zainteresowanej osoby w celu nawiązania z nią kontaktu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego oceny, opublikowania imion i nazwisk zwycięzców oraz w celach marketingowych przez 2 lata od końca konkursu.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od organizatora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W uzasadnionym przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej.

Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, nawet przed upływem okresu, na jaki zgoda została wyrażona, w następujący sposób:

 1. e-mailem wysłanym do info@bosp.sk
 2. wysyłając pisemną prośbę na adres organizatora z dopiskiem „RODO – odwołanie zgody” na kopercie

 

Odbiorcą jest OBUV-ŠPECIÁL, Sp. s r.o., Duklianska 19 085 01 Bardejov, IČO (REGON): 36 458 503, jako realizator techniczny konkursu, który będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu Organizatora zgodnie z regulaminem konkursu, w celu zapewnienia przebiegu konkursu (zbieranie danych od uczestników konkursu, ich przetwarzanie, losowanie zwycięzców itp.). Dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, będą przechowywane przez okres ważności zgody i nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego zostały pozyskane. Dane osobowe nie są profilowane i nie są przekazywane do trzecichpaństw.

 

 

Zasady konkursu

 • W konkursie zostanie uwzględniony każdy użytkownik, który w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 (godz. 00:00) doda zdjęcie swoich stóp do swojego PUBLICZNEGO profilu na Instagramie i oznaczy hashtag #zostawzdjęcie i będzie śledzić nasz profil na Instagramie bosp_sk
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zdjęcia uczestnika konkursu w dowolnym momenciebez podania przyczyny, jeśli uzna, że doszło do naruszenia regulaminu.
 • W przypadku przesłania adresu e-mail uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych przez niego danych (adres e-mail).
 • W konkursie jest dwóch zwycięzców, których wyłoni losowy generator /https://commentpicker.com/random-name-picker.php/
 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni drugiego dnia po zakończeniu konkursu.
 • W dniu 31 sierpnia 2021 o godzinie 00:00 zakończy się konkurs. Użytkownik, który prześle zdjęcie po tym terminie, nie zostanie uwzględniony w konkursie.
 • Ogłoszenie zwycięzców zostanie zamieszczone na stronie BOSP www.bosp.sk, www.bosp.cz
 • Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzie w dniu ogłoszenia zwycięzców drogą mailową. W przypadku, gdy zwycięzcy konkursu nie zgłoszą się lub odrzucą wygranej w ciągu 48 godzin od powiadomienia zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego punktu, organizator konkursu ma prawo do wyboru zastępczych zwycięzców konkursu.
 • Zwycięzcy zostaną poinformowani o dokładnym sposobie dostarczenia nagrody za pośrednictwem poczty e-mail. O ile nie uzgodniono inaczej, przedstawiciel handlowy BOSP osobiście przekaże nagrodę zwycięzcom, a także zostanie stworzona dokumentacja fotograficzna z przekazania nagrody, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę biorąc udział w konkursie.
 • Organizator konkursu prześle nagrodę zwycięzcom konkursu nie później niż 30 dni po przekazaniu przez zwycięzców konkursu pełnych danych kontaktowych organizatorowi konkursu.
 • Jeżeli zwycięzcy nie przyjmą przesyłki zawierającej nagrodę, nawet w dodatkowym terminie odbioru określonym przez ogłaszającego konkurs, tracą prawo na nagrodę, a nagroda przepada na rzecz ogłaszającego konkurs bez prawa zwycięzcy do jakiegokolwiek odszkodowania od ogłaszającego konkurs.
 • Uczestnik konkursu nie posiada prawnych roszczeń na nagrodę i nie ma możliwości dochodzenia jej w drodze sądowej. Wyniki konkursu są ostateczne. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że nie mogą żądać nagrody o wyższej wartości lub w większej ilości. Uczestnicy przyjmują również do wiadomości, że nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę ani nie może zostać wymieniona za inną nagrodę niż nagroda określona przez ogłaszającego konkurs w odpowiednim poście konkursowym. Nagrody ani jej części nie można wymienić na gotówkę. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub do jakiejkolwiek modyfikacji nagrody. Zwycięzcy przyjmują do wiadomości, że przedmiot nagrody nie może być przedmiotem roszczenia ani domagania się jakichkolwiek benefitów lub korzyści konsumenckich, które normalnie mają zastosowanie do ogłaszającego podczas zakupu ich towarów lub usług.
   

Postanowienia szczególne

 • Uczestnik konkursu zostanie wykluczony z konkursu lub nie otrzyma nagrody, jeśli nie spełni warunków udziału w konkursie, jego działania będą nosiły znamiona nadużycia konkursu lub znamiona nieuczciwej konkurencji. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu, nawet jeśli zachowuje się niedostojnie, agresywnie lub w inny sposób narusza zasady dobrego zachowania i współżycia obywatelskiego.
 • Uczestnik konkursu traci prawo do nagrody głównej, jeżeli nie spełni warunków konkursu ustalonych przez organizatora konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika konkursu za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z udziałem w konkursie.

 

Postanowienia końcowe

 • Niniejsze zasady obowiązują wobec osób trzecich w dniu ogłoszenia konkursu, od 1 lipca 2021 r.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na treść regulaminu konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści regulaminu konkursu.
 • W przypadku jakichkolwiek sporów lub niejasności wynikających lub powstałych w związku z niniejszym regulaminem, zawsze decydujące jest ostateczne stanowisko organizatora.
 • Każdy ma prawo wglądu do niniejszego Regulaminu. Tekst regulaminu konkursu publikowany jest na stronie internetowej BOSP: https://bosp.sk/.
 • Niniejszy regulamin konkursu określa zasady konkursu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w informacjach dotyczących konkursu, rozstrzygający będzie niniejszy Regulamin.

 

W Bardejowie 1 lipca 2021 r.

 

OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.

 

Ing. Miroslav MATYS

 

Wyprodukowano w Europy

Co to są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe, aby zwiększyć efektywność użytkowania. Dzięki plikom cookie możemy oferować Ci towary zgodnie z tym, czego naprawdę szukasz i chcesz znaleźć. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one niezbędne do działania tej witryny. Potrzebujemy Twojej zgody na wszystkie inne rodzaje plików cookie. Kliknij opcję Wyświetl szczegóły możesz w dowolnym momencie zdecydować, na jakie rodzaje użytkowania chcesz zezwolić. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji