×

Reklamacje, zwroty lub zmiana rozmiaru

To proste! Wpisz tylko identyfikator zamówienia i adres e-mail, na który to zamówienie zostało utworzone. W następnym kroku wybierzesz przedmioty, które chcesz reklamować, wymienić lub zwrócić.


Nie posiadam ID zamówienia, ale interesuje mnie serwis pogwarancyjny

Warunki reklamacji

 1. Reklamowane mogą być tylko towary, które zostały zakupione od sprzedającego i które są własnością konsumenta.
 2. Roszczenia z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru, które nie były widoczne przy odbiorze, należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu towaru, jednak nie później niż 24 godziny po otrzymaniu. Kupujący będzie mógł złożyć późniejszą reklamację tylko wtedy, gdy udowodni, że towar posiadał reklamowane wady już w momencie jego odbioru przez kupującego od przewoźnika.
 3. Po dostarczeniu towaru przesyłką kurierską lub pocztą kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego sporządzenia protokołu reklamacyjnego stwierdzającego wykryte wady, niekompletną przesyłkę, uszkodzenia mechaniczne towaru, jego opakowania lub inne oczywiste wady. Kupujący będzie mógł dochodzić roszczenia z tytułu późniejszego wykrycia wad towaru tylko wtedy, gdy udowodni, że towar miał reklamowane wady już w momencie jego odbioru przez kupującego od przewoźnika.
 4. Ewentualne uszkodzenie towaru lub uszkodzenie opakowania (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi odbioru towaru), należy skontrolować poprzez rozpakowanie przesyłki w obecności przewoźnika. Przez złożenie podpisu potwierdzającego odbiór przysyłki oświadczasz, że opakowanie jest nienaruszone.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument (osoba fizyczna, która nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu), na wszystkie oferowane towary udzielana jest 24-miesięczna gwarancja, chyba że zaznaczono inaczej. W tym przypadku procedura reklamacyjna kieruje się zapisami ustawy o ochronie konsumentów, Kodeksu Cywilnego oraz niniejszych warunków reklamacji. Jeśli kupujący zamówił używany przedmiot i został o tym poinformowany, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. W przypadku, gdy kupujący nie jest konsumentem (np. osoba prawna lub przedsiębiorca), reklamacje nie podlegają niniejszym warunkom reklamacyjnym, natomiast stosuje się procedurę reklamacji zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego a okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 6. Ustawa o ochronie konsumentów rozróżnia, czy reklamacja jest zgłaszana w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, czy po upływie 12 miesiącach od zakupu. Rozróżnienie to ma znaczenie w przypadku odrzucenia reklamacji przez sprzedającego w zakresie zwrotu kosztów wykazania zasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Konsument zgłosił reklamację dotyczącą towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży, sprzedający może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie oceny eksperckiej, którą jest opinia rzeczoznawczy lub opinia wystawiona przez osobę uprawnioną, zawiadomioną lub akredytowaną, lub opinia wyznaczonej osobyupoważnionej przez producenta do wykonywania napraw gwarancyjnych. Niezależnie od wyniku oceny eksperckiej, konsumenta nie można zobowiązać do zwrotu kosztów wykonania oceny lub innych kosztów z nią związanych.
 8. Ocena ekspercka może być sporządzona przez rzeczoznawcę, osobę upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną, lub osobę wyznaczoną.
 9. Wyznaczoną osobą do rozpatrywania reklamacji jest firma OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o., ul. Duklianska 19, 085 01 Bardejov. Koszty wykonania oceny eksperckiej ponosi sprzedający. Niezależnie od wyniku oceny eksperckiej, konsumenta nie można zobowiązać do zwrotu kosztów wykonania oceny eksperckiejlub innych kosztów z nią związanych.
 10. Jeśli reklamacja zostanie złożona po upływie 12 miesięcy od zakupu produktu, sprzedający może ją rozpatrzyć uzasadnionym odrzuceniem, nawet bez wykonania oceny eksperckiej. W takim przypadku jednak osoba rozpatrująca reklamację (sprzedający, upoważniony przez niego pracownik lub osoba wyznaczona) ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji, gdzie może przesłać produkt do oceny eksperckiej.
  • Jeżeli towar zostanie wysłany do oceny eksperckiej, koszty oceny, a także wszelkie inne powiązane koszty, które zostaną celowo poniesione, ponosi sprzedający, niezależnie od wyniku oceny eksperckiej. Wyznaczoną osobą do rozpatrywania reklamacji jest firma OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o., ul. Duklianska 19, 085 01 Bardejov.
  • Jeżeli jednak produkt zostanie przesłany do oceny eksperckiej osobie innej niż wyznaczona, tj. rzeczoznawcy, osobie uprawnionej, notyfikowanej lub akredytowanej, a ocena ekspercka wykaże odpowiedzialność sprzedającego za reklamowaną wadę, sprzedający jesz zobowiązany do zwrotu konsumentowi kosztów oceny eksperckiej, jak również wszelkich innych związanych z nią celowo poniesionych kosztów. Jeśli jednak ocena ekspercka wykaże, że odpowiedzialność za reklamowaną wadę ponosi konsument, to on właśnie ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem oceny.
 11. Jeżeli przy sprzedaży towaru sprzedający bezpłatnie oferuje kupującemu inny towar jako prezent, kupujący zdecyduje, czy oferowany prezent przyjmie. Prezent nie jest towarem sprzedanym i w związku z tym nie jest objęty gwarancją (np. darmowe skarpetki w prezencie) i sprzedający nie odpowiada za wady. Jeżeli sprzedający wie o wadach towaru, który oferuje kupującemu jako prezent, jest zobowiązany powiadomić o tym kupującego. Jeżeli darowany towar wykazuje wady, o których sprzedający nie powiadomił kupującego, kupujący ma prawo do zwrotu prezentu. Jeżeli kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna towaru, jest on zobowiązany zwrócić sprzedającemu wszystko, co otrzymał na podstawie umowy, tj. wraz z zakupionym towarem zobowiązany jest do zwrotu towaru otrzymanego w prezencie (np.: darmowe skarpetki w prezencie w oryginalnym opakowaniu).
 12. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu przejęcia towarów od firmy transportowej lub bezpośrednio od sprzedającego, jeżeli kupujący odbiera towar osobiście lub za pośrednictwem przez siebie upoważnionej osoby.
 13. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji sprzedającemu niezwłocznie po odkryciu wady.
 14. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje wad spowodowanych przez następujące czynniki:
 15. Z odpowiedzialności za wady są również wykluczone wady powstałe w wyniku klęski żywiołowej.
 16. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy również normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem towaru (na przykład: perforowany materiał wierzchni lub dolny w najbardziej obciążonych miejscach obuwia). Nie można uznać za wadę, co wynika z charakteru rzeczy, minimalnego terminu jej przydatności lub czasu ekspiracji, który może być krótszy. Na towarze jest podana data minimalnej trwałości, przydatności, termin ekspiracji lub podobny okres, jeśli towar takiemu oznaczeniu podlega.
 17. Reklamowany towar należy przesłać na nasz adres podany poniżej (nie za pobraniem) lub osobiście dostarczyć na adres kontaktowy. Przed wysyłką należy odpowiednio zapakować towar, aby podczas transportu nie doszło do jego uszkodzenia. Polecamy wysyłać towar jako przesyłkę poleconą, ewentualnie ubezpieczyć przesyłkę. Niezbędne jest dołączenie kopii dowodu zakupu (faktury) oraz opisu wady w formularzu reklamacyjnym. Formularz reklamacyjny znajdziesz pod adresem www.bosp.pl/help
 18. Jeśli jest przedmiotem reklamacji obuwie, musi być dokładnie oczyszczone z wszelkich grubych i drobnych zanieczyszczeń, a także wszelkich ciał obcych i chemikaliów. Czyszczenie obuwia to nie tylko czyszczenie cholewki buta, ale także zanieczyszczeń znajdujących się na podeszwie. Reklamacja zanieczyszczonego obuwia zostanie odrzucona. Sprzedający nie ma obowiązku przejęcia obuwia do reklamacji w stanie, w którym byłby zobowiązany do jego wyczyszczenia. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany do wyczyszczenia obuwia, ma prawo naliczyć klientowi usługę czyszczenia w wysokości 100 zł  z VAT. W przeciwnym razie będzie reklamacja zanieczyszczonego obuwia w procedurze reklamacyjnej odrzucona.
 19. Sprzedający potwierdzi otrzymanie reklamacji i wyda kupującemu potwierdzenie o wszczęciu procedury reklamacyjnej w odpowiedniej formie. Za termin wszczęcia procedury reklamacyjnej uważa się datę dostarczenia towaru do sprzedającego. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż wraz z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji. Potwierdzenie dotyczące rozpatrzonej reklamacji zostanie wysłane w formie pisemnej.
 20. Sprzedający jest zobowiązany do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni od daty wszczęcia procedury reklamacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli rozpatrzenie reklamacji wymaga kompleksowej oceny technicznej towaru, określenia sposobu rozwiązania reklamacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty wszczęcia procedury reklamacyjnej. Po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji sprzedający zakończy procedurę reklamacyjną od razu, w stosownych przypadkach z upływem niezbędnego ku temu czasu. Procedura reklamacyjna nie może trwać dłużej niż 30 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru. Po upływie terminu 30 dni procedury reklamacyjnej kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu pełnej sumy za towar lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.
 21. Prawa kupującego dotyczące procedury reklamacyjnej:
  • w przypadku wady, którą można usunąć, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia, w odpowiednim czasie i należycie, przy czym wada ta musi zostać usunięta bez zbędnej zwłoki,
  • zamiast usunięcia wady, kupujący może zażądać wymiany towaru lub, jeśli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części, jeżeli tym samym sprzedający nie poniesie nieproporcjonalnych kosztów z powodu ceny towaru lub poważności wady,
  • sprzedający zawsze może wymienić wadliwy towar za niewadliwy zamiast podejmować się usuwania wady, jeśli z tego powodu nie naraża kupującego na poważne problemy,
  • w przypadku wady, której nie można usunąć, a która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru, kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru albo odstąpienia od umowy. Kupującemu przysługuje to samo prawo w przypadku wad usuwalnych, ale w przypadku, gdy kupujący nie może prawidłowo użytkować towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad,
  • w przypadku innych wad, których nie można usunąć, kupującemu przysługuje stosowna obniżka ceny produktu.
 22. Reklamację uważa się za rozpatrzoną w przypadku zakończenia procedury reklamacyjnej poprzez wydanie reklamowanego towaru, wymianę lub zwrot ceny zakupu towaru, udzielenie rabatu, pisemne wezwanie do przejęcia świadczenia lub jej uzasadnione odrzucenie, a kupujący osobiście przyjmie reklamację (potwierdzenie firmy transportowej jest również dokumentem potwierdzającymi rozpatrzenie reklamacji w przypadku, gdy kupujący nie przejmie reklamacji osobiście).
 23. Konsument jest informowany o wyniku procedury reklamacyjnej w ustawowym terminie.
 24. Niniejsze warunki reklamacji stanowią integralną część Regulaminu sklepu internetowego, a sprzedający zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie bez uprzedzenia kupującego.
 25. Kontakt: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., ul. Duklianska 19, 085 01 Bardejov, mail: info@bosp.pl
Sporządzono w Bardejowie dnia 7 czerwca 2021 r.

 

Wyprodukowano w Europy

Co to są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe, aby zwiększyć efektywność użytkowania. Dzięki plikom cookie możemy oferować Ci towary zgodnie z tym, czego naprawdę szukasz i chcesz znaleźć. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one niezbędne do działania tej witryny. Potrzebujemy Twojej zgody na wszystkie inne rodzaje plików cookie. Kliknij opcję Wyświetl szczegóły możesz w dowolnym momencie zdecydować, na jakie rodzaje użytkowania chcesz zezwolić. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji